REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO PLEBISCYTU MEDYCZNEGO "LAUR PACJENTA 2019/20"

§ I. Słownik pojęć 

Nominowany - lekarz, placówka medyczna do którego jest skierowana oferta;

Laureat/Beneficjent końcowy - Nominowany, który odebrał Certyfikat i jednocześnie wniósł jednorazową opłatę licencyjną za jego użytkowanie;

Certyfikat - najwyższa forma wyróżnienia w Ogólnopolskim Plebiscycie Medycznym „Laur Pacjenta”;

Godło Plebiscytu - znak rozpoznawczy Ogólnopolskiego Plebiscytu Medycznego "Laur Pacjenta";

Kapituła Plebiscytu - organ czuwający nad właściwym przebiegiem Plebiscytu;

Beneficjent - lekarz aktywny zawodowo, placówka medyczna działająca na terenie Polski;

Licencja - określa warunki korzystania z Certyfikatu oraz Godła Plebiscytu.


§ II. Cele Plebiscytu

1. Celem Plebiscytu „Laur Pacjenta" jest wyróżnienie lekarzy oraz placówek medycznych wyróżniających się w swojej pracy profesjonalizmem, uznaniem oraz autorytetem wśród pacjentów, co przekłada się wysoki rating w dedykowanych lekarzom i placówkom medycznym wyszukiwarkach internetowych.

2. Drugim celem Plebiscytu jest wskazanie przyszłym potencjalnym pacjentom lekarzy oraz placówek medycznych nagrodzonych za dotychczasową wzorową pracę na rzecz pacjentów.


§ III. Beneficjenci

1. Plebiscyt jest skierowany do wszystkich aktywnych zawodowo lekarzy oraz placówek medycznych.

2. Kandydaci nominowani do otrzymania Certyfikatu „Laur Pacjenta" wybierani są na podstawie ważonej średniej geometrycznej opinii opublikowanych przez Internautów na łamach 8 portali opiniotwórczych oceniających lekarzy oraz placówki medyczne.  

3. Beneficjent końcowy - Laureat, tzn. Nominowany nagrodzony w Plebiscycie, który wyraził chęć posługiwania się Certyfikatem oraz Godłem Plebiscytu „Laur Pacjenta", tym samym wniósł opłatę licencyjną. Publiczne posługiwanie się Certyfikatem czy Godłem Plebiscytu lub dokonanie opłaty licencyjnej są jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.


§ IV. Przebieg Plebiscytu
 

1. Plebiscyt przeprowadzony będzie w okresie od 17.12.2018 r. do 1.08.2019 r.

2. Chronologia Plebiscytu:

Etap I

Zautomatyzowana analiza ilościowa i jakościowa opinii na temat lekarzy oraz placówek medycznych wykonywana przez skrypt informatyczny.

Etap II

Wyłonienie grupy wstępnie nominowanych w wyniku wskazań skryptu informatycznego oraz szczegółowa analiza jakościowa każdego ze wskazanych lekarzy oraz placówek medycznych.

Etap III

Oficjalna lista Nominowanych oraz doręczenie zawiadomień o przyznanych nominacjach. 


§ V. Organy i biuro Plebiscytu
 

1. Kapituła Plebiscytu jest organem czuwającym nad przebiegiem projektu, weryfikującym autentyczność danych Nominowanych oraz nadającym Certyfikat „Laur Pacjenta".

2. Organizator Plebiscytu „Laur Pacjenta"

Ogólnopolski Plebiscyt Medyczny "Laur Pacjenta" jest organizowany przez OptimaRates.com Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Sudeckiej 76/4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000459733, Sąd Rejestrowy - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł w całości wpłacony; NIP: 8992743670; REGON: 022128467. 

3. Biuro Plebiscytu:

OptimaRates.com Sp. z o.o.
Biuro Plebiscytu "Laur Pacjenta"

ul. Sudecka 76/4, 53-129 Wrocław
tel: 71 7000167
e-mail: biuro@laurpacjenta.pl


§ VI. Rodzaje Certyfikatów, Godła Plebiscytu

1. W ramach plebiscytu „Laur Pacjenta" Beneficjent końcowy – Laureat, otrzymuje:

- „Laur Pacjenta” w postaci trzech Certyfikatów A4 dla Lekarza;

- „Laur Pacjenta” w postaci siedmiu Certyfikatów A4 dla Placówki Medycznej;

- „Laur Pacjenta” w postaci elektronicznego Certyfikatu, w formie pliku JPG/PNG/PDF;

- Godło Plebiscytu, które można zamieścić na stronie internetowej oraz na materiałach reklamowych;

- Umieszczenie Laureata na oficjalnej liście Laureatów, prezentowanej na stronie www.laurpacjenta.pl;

- Naklejkę z Godłem Plebiscytu, którą można zamieścić np. na drzwiach wejściowych;

- Promowany wpis w medycznej wyszukiwarce bazamedyczna.info.


§ VII. Terminy Plebiscytu

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia Plebiscytu są ustalane przez Kapitułę Plebiscytu. 


§ VIII. Kryteria oceny

1. Obliczona ważona średnia geometryczna dla lekarza/placówki medycznej, która znajduje się w gronie Nominowanych musi zawierać się w powyżej 8,5 pkt w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo słabą, a 10 oznacza ocenę bardzo dobrą.

2. Grupy nominowanych:

grupa C: 150<liczba opinii - zawiera więcej niż 150 opinii oddanych w ciągu ostatnich 3 lat,

grupa B: 50<X≤150 głosów - zawiera się w przedziale od 51 do 150 opinii oddanych w ciągu ostatnich 3 lat,

grupa A: 3≤X≤50 głosów - zawiera się w przedziale od 3 do 50 opinii oddanych w ciągu ostatnich 3 lat.

3. Analiza zgłoszeń według dodatkowych kryteriów: niekaralność zawodowa, liczba oraz lokalizacja miejsc przyjęć, dorobek naukowy.


§ IX. Opłaty licencyjne 

1. Otrzymanie Certyfikatu jest bezpłatne, natomiast jego użytkowanie w celach komercyjnych wymaga uiszczenia jednorazowej opłaty licencyjnej. 

2. Opłata licencyjna dla Laureatów, tzn. Nominowane osoby bądź placówki medyczne, które wyraziły chęć publicznego posługiwania się Certyfikatem wraz z Godłem Plebiscytu, jest obowiązkowa, przy czym oświadczenie woli o jej uiszczeniu lub nieuiszczeniu, leży wyłącznie w gestii Nominowanych.

3. Opłata licencyjna dla Lekarzy jest jednorazowa i wynosi 386,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć złotych).

4. Opłata licencyjna dla Placówek Medycznych jest jednorazowa i wynosi 786,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt sześć złotych).

5. Opłata licencyjna jest przeznaczona m.in. na rozwój Plebiscytu w kolejnych latach. Ponadto 10% dochodów przekazywane jest na rzecz Fundacji Dla Osób z Urazem Rdzenia Kręgowego (numer KRS: 0000164927) oraz Fundacji Vince Malum Bono (numer KRS: 0000506557).


§ X. Warunki użytkowania Licencji 

1. Licencja ma charakter ograniczony. Licencja jest w zakresie czasowym nieograniczona. Ograniczenia licencji podane są poniżej.

2. Licencja nie może przechodzić na osoby trzecie - jest dożywotnia dla każdego Laureata, przy czym zawsze występuje z dodatkową informacją o roku/edycji, w którym Laureat ją otrzymał.

3. Certyfikat oraz Godło Plebiscytu użytkowane przez Laureatów, nie mogą być zmieniane czy edytowane w sensie zmian treści i grafiki, za wyjątkiem proporcjonalnego dostosowania wielkości do własnych potrzeb (prawo do skalowania).

4. Certyfikat oraz Godło Plebiscytu bezwarunkowo nie mogą być używane do jakichkolwiek działań zmierzających wprost lub pośrednio do podważenia dobrego imienia, renomy lub wizerunku Plebiscytu "Laur Pacjenta" lub Organizatora Plebiscytu.

5. Publiczne użytkowanie Certyfikatu i/lub Godła Plebiscytu, bez uiszczenia opłaty licencyjnej, skutkować będzie nałożeniem przez Organizatora jednorazowej kary w wysokości dwukrotnej opłaty licencyjnej, obowiązującej w danej edycji.


§ XI. Ustalenia uzupełniające

1. Decyzja o przyjęciu Certyfikatu, a tym samym zmiana statusu z Nominowanego na Laureata leży wyłącznie w gestii Nominowanego.

2. Nominowany może odmówić przyjęcia Certyfikatu „Laur Pacjenta", poprzez nieuiszczenie opłaty licencyjnej w wyznaczonym terminie. Wówczas otrzymany Certyfikat pozostaje własnością Nominowanego, jednakże nie może być prezentowany publicznie, w celach komercyjnych. Ma charakter podziękowania od pacjentów za nienaganne niesienie pomocy.

3. Wszelkie spory dotyczące Plebiscytu są rozwiązywane przez Kapitułę Plebiscytu, a w przypadku sporów, głos decydujący ma Przewodniczący Kapituły. 

4. Kapituła Plebiscytu posiada wszelkie prawa do przyznawania godeł promocyjnych oraz Certyfikatów w Plebiscycie "Laur Pacjenta".

5. Organizator Plebiscytu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Uczestnicy Plebiscytu zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu na stronie www.laurpacjenta.pl i zapewniona im będzie możliwość akceptacji lub odrzucenia nowej treści Regulaminu, co wiąże się z zaprzestaniem uczestnictwa w Plebiscycie w przypadku odrzucenia treści nowego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nigdy nie działają retroakcyjnie.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie normy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, nadto bezwzględnie obowiązujące przepisy dot. ochrony konsumentów i świadczenia usług drogą elektroniczną. 


§ XII. Postępowanie reklamacyjne

1. Każdemu uczestnikowi Plebiscytu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z Plebiscytem.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@laurpacjenta.pl lub pisemnie pocztą tradycyjną na adres:

OptimaRates.com Sp. z o.o.
Biuro Plebiscytu "Laur Pacjenta"
ul. Sudecka 76/4, 53-129 Wrocław

3. Organizator Plebiscytu rozpatruje reklamację w terminie 14  [czternastu] dni od dnia jej otrzymania.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Reklamującego na adres e-mail lub adres tradycyjny podany przez Reklamującego w reklamacji.

5. Reklamacje rozpatruje Kapituła Plebiscytu.


§ XIII. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych na potrzeby Plebiscytu jest:

OptimaRates.com sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Sudeckiej 76/4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000459733, Sąd Rejestrowy - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00zł w całości wpłacony; NIP: 8992743670; REGON: 022128467.

2. Organizator Plebiscytu respektuje prawa autorskie oraz prawa właścicieli do zastrzeżonych symboli albo znaków towarowych.

3. Uczestnik Plebiscytu przyjmuje do wiadomości, że Organizator Plebiscytu będzie przetwarzał – za zgodą Uczestnika – jego dane osobowe na potrzeby przeprowadzenia Plebiscytu. Podstawą prawną jest: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

4. Uczestnik Plebiscytu udostępniający Organizatorowi Plebiscytu dane osobowe, przysługuje bezwarunkowe prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie tak długo, w jakim istnieje cel, dla którego zostały pozyskane lub przekazane. W każdym czasie uczestnik Plebiscytu może zażądać, aby Organizator Plebiscytu ujawnił wszelkie detale dotyczące przetwarzania danych osobowych lub ich zakres, jak również żądać ich trwałego usunięcia. W tym celu należy kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@laurpacjenta.pl