REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO PLEBISCYTU MEDYCZNEGO "LAUR PACJENTA 2018/19"

§ I. Słownik pojęć

Nominowany - lekarz, placówka medyczna do którego jest skierowana oferta;

Laureat/Beneficjent końcowy - Nominowany, który odebrał Certyfikat i jednocześnie wniósł jednorazową opłatę

licencyjną za jego użytkowanie;

Certyfikat - najwyższa forma wyróżnienia w Ogólnopolskim Plebiscycie Medycznym „Laur Pacjenta”;

Godło Plebiscytu - znak rozpoznawczy Ogólnopolskiego Plebiscytu Medycznego "Laur Pacjenta";

Kapituła Plebiscytu - organ czuwający nad właściwym przebiegiem Plebiscytu;

Beneficjent - lekarz aktywny zawodowo, placówka medyczna działająca na terenie Polski;

Licencja - określa warunki korzystania z Certyfikatu oraz Godła Plebiscytu.

§ II. Cele Plebiscytu

1. Celem Plebiscytu „Laur Pacjenta" jest wyróżnienie lekarzy oraz placówek medycznych wyróżniających się w swojej pracy profesjonalizmem, uznaniem oraz autorytetem wśród pacjentów, co przekłada się wysoki rating w dedykowanych lekarzom i placówkom medycznym wyszukiwarkach internetowych.

2. Drugim celem Plebiscytu jest wskazanie przyszłym potencjalnym pacjentom lekarzy oraz placówek medycznych nagrodzonych za dotychczasową wzorową pracę na rzecz pacjentów.

§ III. Beneficjenci

1. Plebiscyt jest skierowany do wszystkich aktywnych zawodowo lekarzy oraz placówek medycznych.

2. Kandydaci nominowani do otrzymania Certyfikatu „Laur Pacjenta" wybierani są na podstawie ważonej średniej geometrycznej opinii opublikowanych przez Internautów na łamach 8 portali opiniotwórczych oceniających lekarzy oraz placówki medyczne.

3. Beneficjent końcowy - Laureat, tzn. Nominowany nagrodzony w Plebiscycie, który wyraził chęć posługiwania się Certyfikatem oraz Godłem Plebiscytu „Laur Pacjenta", tym samym wniósł opłatę licencyjną. Publiczne posługiwanie się Certyfikatem czy Godłem Plebiscytu lub dokonanie opłaty licencyjnej są jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ IV. Przebieg Plebiscytu

1. Plebiscyt przeprowadzony będzie w okresie od 01.07.2016 r. do 01.03.2017 r.

2. Chronologia Plebiscytu:

Etap I

Zautomatyzowana analiza ilościowa i jakościowa opinii na temat lekarzy oraz placówek medycznych wykonywana przez skrypt informatyczny.

Etap II

Wyłonienie grupy wstępnie nominowanych w wyniku wskazań skryptu informatycznego oraz szczegółowa analiza jakościowa każdego ze wskazanych lekarzy oraz placówek medycznych.

Etap III

Oficjalna lista Nominowanych oraz doręczenie zawiadomień o przyznanych nominacjach.

§ V. Organy i biuro Plebiscytu

1. Kapituła Plebiscytu jest organem czuwającym nad przebiegiem projektu, weryfikującym autentyczność danych Nominowanych oraz nadającym Certyfikat „Laur Pacjenta".

2. Organizator Plebiscytu „Laur Pacjenta"

Ogólnopolski Plebiscyt Medyczny "Laur Pacjenta" jest organizowany przez OptimaRates.com Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Sudeckiej 76/4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000459733, Sąd Rejestrowy - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł w całości wpłacony; NIP: 8992743670; REGON: 022128467.

3. Biuro Plebiscytu:

OptimaRates.com Sp. z o.o.

Biuro Plebiscytu "Laur Pacjenta"

ul. Sudecka 76/4, 53-129 Wrocław

tel: 71 7000167

e-mail: biuro@laurpacjenta.pl

§ VI. Rodzaje Certyfikatów, Godła Plebiscytu

1. W ramach plebiscytu „Laur Pacjenta" Beneficjent końcowy – Laureat, otrzymuje:

- „Laur Pacjenta” w postaci trzech Certyfikatów A4 dla Lekarza;

- „Laur Pacjenta” w postaci siedmiu Certyfikatów A4 dla Placówki Medycznej;

- „Laur Pacjenta” w postaci elektronicznego Certyfikatu, w formie pliku JPG/PNG/PDF;

- Godło Plebiscytu, które można zamieścić na stronie internetowej oraz na materiałach reklamowych;

- Umieszczenie Laureata na oficjalnej liście Laureatów, prezentowanej na stronie www.laurpacjenta.pl;

- Naklejkę z Godłem Plebiscytu, którą można zamieścić np. na drzwiach wejściowych;

- Promowany wpis w medycznej wyszukiwarce bazamedyczna.info.

§ VII. Terminy Plebiscytu

1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia Plebiscytu są ustalane przez Kapitułę Plebiscytu.

§ VIII. Kryteria oceny

1. Obliczona ważona średnia geometryczna dla lekarza/placówki medycznej, która znajduje się w gronie Nominowanych musi zawierać się w powyżej 8,5 pkt w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza ocenę bardzo słabą, a 10 oznacza ocenę bardzo dobrą.

2. Grupy nominowanych:

grupa C: 150