Regulamin sondy SMS „Laur Pacjenta”

§ 1 Postanowienia wstępne


1. Organizatorem sondy SMS jest OptimaRates.com Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Sudeckiej 76/4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000459733, Sąd Rejestrowy - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł w całości wpłacony; NIP: 8992743670; REGON: 022128467
2. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę sondy.
3. Sonda trwa od 05.05.2015 r. do 26.10.2015 r. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia sondy, o wszystkich zmianach poinformuje za pomocą informacji opublikowanej na stronie internetowej www.laurpacjenta.pl .
4. W sondzie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie.
Warunkiem koniecznym oddania głosu w sondzie jest posiadanie telefonu komórkowego zarejestrowanego w jednej z polskich sieci GSM ((T-MOBILE, PLUS GSM, ORANGE, PLAY).


§ 2 Zasady uczestnictwa w serwisie.


1. Warunkiem oddania głosu w sondzie jest pozostawienie swojego zgłoszenia za pośrednictwem wiadomości SMS od dnia 05.05.2015 roku od godz. 00:00 do dnia 26.10.2015 do godz. 24:00. Wiadomość SMS powinna zawierać prefiks LP2015. oraz a)imię i nazwisko, specjalizację oraz miejsce przyjęć lekarza w przypadku głosowania na lekarza,
b)nazwę placówki medycznej oraz miejscowość w której znajduję się placówka, w przypadku głosowania na placówkę medyczną. Poprawny skład wiadomości przedstawia poniższy schemat: "LP2015.Jan Nowak.Ginekolog.Wroclaw" lub "LP2015.Szpital Wojewodzki.Wroclaw". Zgłoszenie należy wysłać za pomocą wiadomości SMS pod numer SMS Premium 70068.
3. Ważne są jedynie zgłoszenia pozostawione za pośrednictwem SMS, wysłane pod numer 70068. Koszt wysłania jednego SMSa pod numer 70068 wynosi 0,50 zł netto/ 0,62 zł z VAT.
4. Jeden uczestnik może pozostawić nieograniczoną liczbę zgłoszeń.
5. Wiadomości SMS, które dotrą do Organizatora przed lub po wskazanym terminie trwania danej edycji sondy określonych w § 2 nie będą uwzględniane w sondzie. Opłata poniesiona przez użytkowników za wysłanie wiadomości SMS przed lub po wskazanym trwania sondy nie podlega zwrotowi.
6. Chwilą przesłania SMS jest chwila jego zarejestrowania w panelu systemowym, który w imieniu Organizatora, poprzez system teleinformatyczny przyjmuje wszystkie zgłoszenia. Operatorem płatności SMS jest DOTPAY S.A z siedzibą w Krakowie.


§ 3 Postępowanie reklamacyjne


1. Reklamacje dotyczące sondy należy przesyłać na adres: OptimaRates.com Sp. z o.o., ul. Sudecka 76/4, 53-129 Wrocław.
2. Reklamacje zgłasza się wyłącznie w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika w związku z oddaniem głosu w sondzie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia sondy, albo w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeżeli została ona zgłoszona w terminie.
Reklamacje związane z sondą rozstrzyga Organizator.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy głosujący w sondzie.


§ 4 Postanowienia końcowe


1. Oddanie głosu w sondzie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
3. Regulamin sondy dostępny jest na stronie internetowej Plebiscytu „Laur Pacjenta”: www.laurpacjenta.pl/regulamin-sondy-sms-2015.html
4. Wszelkie pytania dotyczące sondy należy wysyłać drogą mailową na adres: biuro@laurpacjenta.pl
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania sondy i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin sondy. Zmiany w regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami oraz nie powodują obniżenia ich rangi oraz wartości.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu sondy, jej przerwania lub zawieszenia z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora, a przede wszystkim z powodu zaistnienia zdarzeń losowych wpływających na zawartość programową Plebiscytu oraz sił natury uniemożliwiających prowadzenia sondy.
7. Organizator nie zwraca osobom, których wiadomości SMS nie dotarły pod podany numer w określonych w regulaminie terminach, kosztów wysłania tych SMS.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zagubione przez System SMS, treści przesyłane SMS-em, indywidualne ustawienia telefonów komórkowych oraz sposobu ich konfiguracji, a także ustawień występujących u operatorów sieci komórkowych
9. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za prawidłowe wykonanie usług telekomunikacyjnych w zakresie przesyłania wiadomości SMS w ramach usługi.